Beeldbestekken

Beeldbestekken

Beeldbestekken zijn contracten op basis van een vooraf vastgestelde prestatie-eisen. Door het continu voldoen aan deze eisen wordt een bepaald beeld gerealiseerd. Bij het stellen van de prestatie-eis is er een keuze uit meerdere kwaliteitsniveaus. Ieder kwaliteitsniveau is vastgelegd in een beeldmeetlat. Een beeldmeetlat kent zowel een foto en een tekst als prestatie-eisen.

Naast deze prestatie-eisen is ook vastgelegd op welke wijze deze eisen zullen worden gecontroleerd. Dit zijn de ‘meet- en verrekenmethoden'. Deze stellen voorwaarden aan de wijze waarop wordt vastgesteld of de opdrachtnemer aan zijn verplichting heeft voldaan.

Voordelen beeldbestekken

Beeldbestekken zijn erg in trek. En dat is niet vreemd. Met een beeldbestek kan namelijk goed worden vastgelegd welke prestatie er wordt verwacht van de uitvoerende partij. Hierbij wordt gekeken naar het resultaat buiten en niet naar de benodigde inspanning. Hiermee wordt het toezicht eenvoudiger en kan er duidelijker aan de burger en de politiek worden uitgelegd wat men mag verwachten. Immers, alle eisen zijn vastgelegd in zowel tekst als beeld.

Invoeren van beeldgericht werken

Het invoeren van beeldgericht werken vraagt om de nodige inspanning. Dit vraagt niet alleen om het maken van een bestek en het goed inregelen van het toezicht, maar vooral om acceptatie bij betrokken partijen, zoals burgers, medewerkers en politiek. Ook vraagt het om gewenning bij de uitvoerende partij. Deze krijgt immers meer verantwoordelijkheden.

Beeldmeetlatten

Voor het bepalen van de beeldkwaliteit van het onderhoud is een groot aantal beeldmeetlatten voorhanden in de CROW-kwaliteitscatalogus. Elke schaalbalk beschrijft een kwaliteitscriterium dat van toepassing is op een object, bijvoorbeeld zwerfvuil op verharding. Hierbij is gekozen voor een indeling in vijf niveaus, variërend van zeer goed (A +) tot te slecht (D). Deze vijf niveaus vormen tezamen een schaalbalk. vernieling, functieverlies, juridische aansprakelijkstelling of sociale onveiligheid

.


  • Beeldbestek werkt
  • Iedereen begrijpt het
  • Invoering vraagt kennis